بزرگترین تولیدکننده فوم بتن و بتن آماده و بلوک سبک در ایران

جدول مقایسه قیمت تمام شده اجرای فوم بتن با پوکه معدنی ( بر اساس 100 متر مکعب)


پوکه (ریال) فوم بتن (ریال) مصالح مصرفی
52,000,000 ندارد پوکه
5,000,000 ندارد ماسه
9,000,000 36,000,000 سیمان
1,000,000 3,000,000 آب و برق
10,000,000 25,000,000 دست مزد اجرا
15,000,000 800,000 کارگر
92,000,000 64,000,000 جمع هزینه ها